Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Wizyta w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym

W dniu 9 lutego 2015r. odbyła się kolejna wizyta studyjna w ramach projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”. Tym razem goście odwiedzili największy kompleks turystyczny w Polsce, który znajduję się w Bałtowie. Program wizyty opierał się na przedstawieniu rozwoju społeczno – gospodarczego Bałtowa jak i całej gminy w oparciu o idee ekonomii społecznej. Poruszono również rozwiązania, jakie wprowadzono w niedalekim Ostrowcu Świętokrzyskim.

W pierwszym etapie głos zabrali Pan Andrzej Jabłoński, Wójt Gminy Bałtów oraz Pan Jarosław Kuba – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działającego na terenie gminy.

Pan Wójt przedstawił osiągnięcia gminy na wielu szczeblach działalności. Wykazywał, iż Samorząd Społecznie Odpowiedzialny jest jedną z najlepszych praktyk, jakie może zastosować gmina w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i zwiększania dobrobytu mieszkańców danego regionu. W swoich wystąpieniu zwrócił uwagę na inwestycje, jakie udało się zrealizować na terenie gminy Bałtów w ostatnim czasie, przedstawił m.in. odnawialne źródła energii, jako sposób na dalszy rozwój gminy.

Po zakończeniu prezentacji Pana Andrzeja Jabłońskiego, swój referat przedstawił Pan Jarosław Kuba – prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Wystąpienie skupiało się głównie na przedstawieniu rozwoju społeczno – gospodarczego Bałtowa i okolic w oparciu o ideę partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej.

W drugim etapie konferencji przedstawione zostały przez Pana Sławomira Kasińskiego i Łukasza Dybca rozwiązania wdrażane na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Pan Sławomir Kasiński – Kierownik Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Ostrowcu Świętokrzyskim przybliżył gościom dobre praktyki w pracy na rzecz osób bezdomnych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Działalność ww. noclegowni nie opiera się tylko na doraźnej pomocy osobom bezdomnym, stara się również im wpoić pewne zasady i wartości pracy, które mają im pomóc w dążeniu do opuszczeniu stanu bezdomności.

Z kolei Pan Łukasz Dybiec Prezes Fundacji „Pomocna Dłoń” działającej również na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego przedstawił pracę, jaką fundacja wykonuje na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie. Fundacja „Pomocna Dłoń” wraz z działającym przy niej Centrum Integracji Społecznej jest jedną z większych instytucji działających w regionie zajmującą się osobami wykluczonymi. Centrum prowadzi wachlarz usług, dzięki którym osoby, które znalazły się na zakręcie życiowym nie tylko mogą znaleźć pracę, ale również w sposób naturalny nauczyć się ją doceniać i cały czas się rozwijać. Wśród usług możemy znaleźć: usługi remontowo – budowlane, stolarskie, ślusarskie, krawieckie jak i również rękodzieło. Mimo iż Centrum Integracji Społecznej działa relatywnie od niedawna już zdołało sobie wyrobić renomę na terenie miasta i stanowi istotną konkurencję dla firm, które działają w podobnym zakresie.

W ostatnim etapie goście wizytowali Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur” Sp. z o.o. Działające na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Spółka ta obsługuje ruch turystyczny na terenie Kompleksu, a wszystkie zyski, jakie z tego tytułu uzyska przekazywane są na cele społeczne. Przedsiębiorstwo Społeczne „Allozaur“ świadczy usługi nie tylko w zakresie obsługi ruchu turystycznego Zajmuje się również pielęgnacją zieleni oraz usługami porządkowymi i komunalnymi. Wyrabia się tu także pamiątki m.in. z gipsu i drewna, które są dostępne na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. 

Wizyta w Bałtowie zakończyła się w późnych godzinach popołudniowych. Kompleks ten to ogromne przedsięwzięcie, które spowodowało gwałtowny rozwój społeczno – gospodarczy gminy. Spowodowało spadek bezrobocia do poziomu 3% - 4% i zapewniło rozwój na długie lata.