Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Aktualności

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt społeczny rozpoczęty

Konferencja inaugurująca projekt „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Spotkaniu przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonuje aktualnie niewielka liczba podmiotów ekonomii społecznej, z których nieliczną grupę stanowią spółdzielnie socjalne – jest ich około 30. Celem projektu jest zachęcenie władz samorządowych w dążeniu do zwiększenia liczby podmiotów ekonomii społecznej, a co za tym idzie budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie społeczności lokalnych w zwalczaniu wykluczenia społecznego, bezrobocia i braku aktywności osób z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem w społeczeństwie.
Liderem projektu jest Wojewoda Świętokrzyski, instytucjami partnerskimi natomiast: Stowarzyszenie pod nazwą „Inicjatywa i Fundacja Na Rzecz Przedsiębiorczości Społecznej” z Zurichu, Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi. Przedsięwzięcie realizowane będzie od stycznia do końca września 2014 roku.
Wojewoda Świętokrzyski od kilku lat promuje tworzenie podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez zachęcenie samorządów lokalnych do przekazywania na zasadzie zlecenia zadań gminy lub powiatu do realizacji m.in. przez spółdzielnie socjalne. Spółdzielnie te nie generują zysków – wypracowują środki na działalność statutową, dlatego też są atrakcyjnym zleceniobiorcą lokalnym. Wojewoda zachęca również samorządy lokalne do zakładania przez te jednostki spółdzielni socjalnych poprzez podejmowanie uchwał organu o powołaniu spółdzielni. Spotkania Wojewody Świętokrzyskiego oraz pracowników Wydziału Polityki Społecznej z przedstawicielami samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedstawicielami chronionego rynku pracy stały się zalążkiem i motywacją do realizacji powyższego Projektu oraz powołaniem w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim – Pełnomocnika ds. wdrażania ekonomii społecznej województwie świętokrzyskim.