Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Partnerzy

Aktualnie znajdujesz się na:

W ramach realizacji Projektu „Ekonomia społeczna-rozwój z przyszłością ” Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka-Koruba zawarła partnerstwa z trzema stowarzyszeniami działającymi  w obszarze ekonomii społecznej – zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Umowy Partnerskie pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Parterami zostały podpisane w dniu 19.12.2013r.

 

 1. Stowarzyszenie Wsparcie Społecznej „Ja-Ty-My” funkcjonuje od 2002 r. w Łodzi propaguje model firmy społecznej jako sposobu rozwiązywania problemów zawodowych grup dotkniętych bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenie aktywnie włącza się w inicjatywy partnerskie oraz posiada  doświadczenie związane ze współpracą zagraniczną.

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 2. LGD „Krzemienny Krąg” z siedziba w Bałtowie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, mającym na celu działanie na rzecz obszarów wiejskich. LGD działa w partnerstwie m.in. z podmiotami ekonomii społecznej świadczącymi różnorodne usługi turystyczne.

 

                      

 3.Social Entrepreneurship Initative & Foundation funkcjonuje w Zurychu  na terenie Konfederacji Szwajcarskiej. Przedsięwzięcie zainicjowała w 2009 roku Profesor Marianna Christen Jakob, przedsiębiorca oraz ekspert w dziedzinie ekonomii społecznej. Do najważniejszych osiągnięć SEIF zaliczyć można promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez przyznawanie dotacji na ich rozwój (Social Entrepreneurship Start-up Award).