Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Fundusz Partnerski

Aktualnie znajdujesz się na:

CEL

Zgodnie z wytycznymi Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rolą Funduszu Partnerskiego jest promowanie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi oraz tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich władz lokalnych i regionalnych, instytucji i partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu lub podregionu. .

Działania w ramach Funduszu Partnerskiego powinny mieć na celu między innymi:

 • promowanie i wymianę najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów/instytucji,
 • zapewnienie transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych i podmiotów rządowych, instytucji, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych polskim władzom lokalnym i regionalnym, instytucjom i partnerom społecznym w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi,
 • współpracę polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu.

W ramach Funduszu Partnerskiego Wnioskodawcy będą mieli możliwość realizacji projektów nastawionych przede wszystkim na zacieśnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Celem Funduszu Partnerskiego jest także tworzenie i wzmacnianie partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Funduszu Partnerskiego ma ponadto umożliwić przeprowadzenie takich przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu regionalnego, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i w Szwajcarii i do uzyskania znaczącej pozycji organizacji pozarządowych we współtworzeniu społeczności lokalnej.

Fundusz Partnerski stworzy również szansę na realizację projektów o charakterze lokalnym lub regionalnym w obrębie różnych sektorów tematycznych mających na celu wymianę najlepszych praktyk oraz transfer pomiędzy regionami.

OBSZARY

Projekty składane w ramach Funduszu Partnerskiego muszą realizować założenia i cele Funduszu Partnerskiego, którymi są promocja i umacnianie współpracy pomiędzy polskimi  i szwajcarskimi jednostkami samorządu terytorialnego szczebla lokalnego lub regionalnego, instytucjami i partnerami społecznymi,  oraz być zgodne z jednym z następujących kwalifikowalnych działań:

 • projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie  i szwajcarskie jednostki samorządowe, instytucje i partnerów społecznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk i/lub przekazanie know-how lub wiedzy w obrębie partnerskich podmiotów /instytucji,
 • projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie partnerstw, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych przez polskie i szwajcarskie jednostki samorządowe instytucje i partnerów społecznych w celu zapewnienia transferu wiedzy i doświadczeń szwajcarskich jednostek samorządowych, instytucji i partnerów społecznych w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących konkretnych przedsięwzięć takich jak działania informacyjne, konsultacje społeczne i negocjacje z partnerami społecznymi,
 • projekty partnerskie mające na celu tworzenie/wzmacnianie sieci współpracy polskich i szwajcarskich jednostek samorządowych instytucji, partnerów społecznych z polskimi organizacjami pozarządowymi w celu zwiększenia ich roli w procesie podejmowania decyzji dla regionu i/lub podregionu.

Dofinansowaniu w ramach Priorytetu 1 i 2 Grantu Blokowego nie będą mogły podlegać:

 • działania polegające na doraźnej pomocy (w tym na bezpośredniej pomocy socjalno–bytowej),
 • działania, które mają na celu jedynie finansowanie bieżących kosztów związanych z działalnością Wnioskodawcy,
 • działania polegające na dalszej dystrybucji otrzymanych środków, tzw. re-granting tj. przekazywanie środków podmiotom trzecim w ramach oddzielnej procedury konkursowej bez możliwości bezpośredniej kontroli ich wydatkowania,
 • projekty, w których odbiorcą grantu nie jest Wnioskodawca,
 • projekty już trwające lub zakończone,
 • działania o charakterze politycznym (związane z formą agitacji politycznej, organizowaniem kampanii wyborczych czy promowaniem działalności konkretnego ugrupowania, komitetu wyborczego lub partii politycznych, a także  organizacji je wspierających),
 • działania o charakterze religijnym (związane ze sprawowaniem kultu religijnego oraz posługi kapłańskiej),
 • działania o charakterze komercyjnym (realizowane dla osiągnięcia zysku),
 • działania inwestycyjne – w tym  wszelkie zakupy sprzętu lub innych aktywów oraz wyposażenia, remonty, a takżeadaptacja  pomieszczeń.

ŚRODKI

Na Priorytet 2 w ramach Grantu Blokowego przeznaczono początkowo ok. 1,8 mln CHF. W wyniku przyznania dodatkowej puli środków dla Grantu Blokowego w czerwcu 2012 kwota ta wzrosła do ok. 3,6 mln CHF.

Wartość dofinansowania projektu w Priorytecie 2 będzie mogła wynosić od 10 000 CHF do 250 000 CHF.

Kurs franka szwajcarskiego, po którym należy ustalić w złotówkach wartość powyższych limitów będzie podany na stronie internetowej Funduszu Partnerskiego www.swissgrant.pl. Będzie to kurs kupna Narodowego Banku Polskiego z dnia ogłoszenia danej edycji konkursu.

Harmonogram naborów i alokację środków przedstawia poniższa tabela:

 

Numer edycji

Ogłoszenie naboru wniosków

Wartość alokacji we frankach szwajcarskich

I

II kwartał 2011

1 800 000

II

II kwartał 2012

1 811 335