Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o projekcie

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt 0014/P/2/2012  pn.: „Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłościa", jest wdrażany w województwie świętokrzyskim w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” oparty jest na tworzeniu partnerstwa pomiędzy polskimi a szwajcarskimi instytucjami i partnerami społecznymi w celu zapewnienia platformy wymiany dobrych praktyk, doświadczeń, poszerzenia wiedzy w wdrażania skutecznych rozwiązań w dziedzinie ekonomii społecznej, z naciskiem na trafną identyfikację problemów w tym zakresie oraz sposobów opracowywania strategii ich rozwiązywania.

Działania zaplanowane do realizacji w ramach projektu mają na celu wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących identyfikacji i rozwiązywania problemów ograniczających możliwości powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, zachęcenie samorządów gmin do podejmowania stałej i aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podkreślenie istotnej funkcji pro-społecznej spełnianej przez wspomniane podmioty.

Nawiązanie współpracy partnerskiej zarówno z instytucjami krajowymi jak i instytucją z terenu Szwajcarii stwarza cenną możliwość dla lokalnych władz samorządowych szczebla gminnego do czerpania z doświadczeń, wiedzy i rozwiązań praktycznych.

Realizacja działań w ramach projektu zmierzać będzie do osiągnięcia następujących celów:

  1. Nawiązanie trwałej i obopólnie korzystnej współpracy lokalnych samorządów gminnych z partnerem szwajcarskim, prowadzącej do systematycznej poprawy warunków funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego.
  2. Zachęcenie lokalnych władz samorządowych szczebla gminnego do aktywnego wspierania i promowania podmiotów ekonomii społecznej, również w zakresie udzielania wsparcia prawnego i finansowego – m.in. poprzez zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej. Promowanie partnerstw publiczno-prywatnych, zawieranych w szczególności z podmiotami ekonomii społecznej.
  3. Uświadomienie samorządom gminnym wagi oraz korzyści płynących z wspierania działalności podmiotów ekonomii społecznej.
  4. Zachęcanie samorządów gminnych do aktywnego promowania działań z zakresu ekonomii społecznej jako instrumentu umożlwiającego rozwój osobisty, zawodowy oraz formę pomocy dla społeczności lokalnej zarówno na płaszczyźnie gospodarczej jak i pro-społecznej.
  5. Opracowanie i publikacja katalogu dobrych praktyk ekonomii społecznej przy współpracy z instytucjami partnerskimi.

Zrealizowanie wszystkich działań projektowych przyczyni się do:

  1. Utworzenia partnerstwa pomiędzy instytucjami biorącymi udział w projekcie.
  2. Wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno pomiędzy partnerami a przedstawicielami władz samorządowych szczebla gminnego oraz społecznością lokalną.
  3. Podniesienia wiedzy władz samorządowych w zakresie korzyści płynących z wspierania ekonomii społecznej.
  4. Budowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Umowa o dofinansowanie na realizację Projektu nr 0014/P/2/2012  pn.: „Ekonomia społeczna - rozwój z przyszłościa" została podpisana przez Wojewodę Świętokrzyskiego z Operatorem Grantu Blokowego – ECORYS Polska Sp. z o.o. w dniu 16.01.2014 r.

Całkowity budżet Projektu wynosi  210 261,71 CHF (742 287 PLN) w tym kwota dfinansowania wynosi 189 235, 47 CHF (668 058 PLN), natomiast pozostała kwota 21 026, 25 CHF (74 229 PLN) stanowi wkład własny.