Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Wydarzenia 2015

Aktualnie znajdujesz się na:

W trosce o bezdomnych

System opieki nad osobami bezdomnymi w województwie świętokrzyskim był tematem konferencji prasowej, która odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Podczas spotkania, któremu przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, zostały zaprezentowane narzędzia wsparcia systemu podejmowane przez ŚUW oraz pierwsze dane z ogólnopolskiego badania osób bezdomnych, przeprowadzonego w ubiegłym tygodniu na terenie województwa świętokrzyskiego. - Polska należy do systemu państw europejskich, który w sposób całościowy jest w stanie zapewnić pomoc i opiekę dla osób bezdomnych. Pomoc i opieka odbywa się w kilku wariantach. Schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, miejsca dziennego pobytu. Osoby bezdomne mogą otrzymać posiłek, ogrzać się i przeczekać niedobry czas, czyli głównie zimę – podkreśliła wojewoda.

W naszym regionie funkcjonują 33 ośrodki, które dysponują łącznie 777 miejscami. Ośrodki te w większości prowadzone są przez organizacje pozarządowe, z którymi gmina podpisuje porozumienia (łącznie 23 placówki). 9 placówek prowadzonych jest przez ośrodki pomocy społecznej, zaś 1 przez powiat, mimo, iż nie jest to zadanie powiatu. Baza noclegowa w województwie świętokrzyskim odpowiada w pełni potrzebom naszego województwa.

Aby dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących oraz pobudzać odpowiedzialność społeczną i uwrażliwić na potrzeby bezdomnych, wojewoda podejmuje działania informacyjno-edukacyjne. Pierwszym z nic jest akcja informacyjna w okresie jesiennym polegająca na zebraniu i usystematyzowaniu informacji, gdzie bezdomni powinni szukać schronisk w województwie, kończona co roku wydaniem plakatu informacyjnego. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki co roku rozsyła plakat do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, komend wojewódzkich – policji, straży pożarnej, celem rozpowszechnienia i rozwieszenia również w miejscach publicznych. Plakat otrzymują także organizacje pozarządowe i straże miejskie. Ponadto na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego corocznie udostępniony zostaje zaktualizowany wykaz ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych w województwie świętokrzyskim, zawierający – oprócz danych teleadresowych – także liczbę miejsc oraz opis form świadczenia pomocy.

Drugim kierunkiem działań jest monitoring osób bezdomnych - corocznie w okresie od 01 grudnia danego roku do 28 lutego następnego roku, przedstawiciele ośrodków wsparcia z terenu województwa świętokrzyskiego, drogą mailową i telefoniczną, sukcesywnie co drugi dzień, przekazują do Wydziału Polityki Społecznej ŚUW informacje nt. liczby osób przebywających w placówkach dla osób bezdomnych. Uzyskane dane obrazują, czy w placówkach noclegowych jest wystarczająca liczba miejsc czy być może tych miejsc jest za mało.

Co roku w całej Polsce przeprowadza się również tzw. liczenie bezdomnych. W tym roku odbyło się to w nocy z 21 na 22 stycznia. Sprawne przeprowadzenie badania wymagało zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej/miejskiej, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych.  W efekcie, w naszym regionie, odnotowano 740 osób bezdomnych, z czego 567 przebywało w odpowiednich placówkach.

W tym roku dodatkowo wojewoda, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  prowadzi projekt „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”. Działania rozpoczęły się 1 stycznia i potrwają do 28 lutego. Celem projektu, którego całkowita wartość wynosi ponad 176 tys. zł jest m.in. zdobycie wiedzy przez uczestników projektu w zakresie możliwości zakładania spółdzielni socjalnych we współpracy z samorządami gminnymi w celu wspierania procesu wychodzenia z bezdomności. Przedsięwzięcie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego prowadzących schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

Na tym jednak nie koniec. Wzorem lat ubiegłych wojewoda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, dla podmiotów uprawnionych działających w obszarze pomocy społecznej na terenie województwa świętokrzyskiego. Zlecenie realizacji zadań publicznych następuje w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W 2015 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego  w ramach przedmiotowego konkursu przeznaczonych zostanie 355 tys. zł Szczegółowe informacje będą dostępne w zakładce dotyczącej polityki społecznej na stronie internetowej ŚUW.

Afisz informacyjny