Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na realizację usługi cateringowej na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na realizację usługi cateringowej na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia składa się z 6 części, z których każda będzie realizowana w poniżej podanych terminach:

 1. Część I usługi będzie świadczona w dniu 07.02.2014 roku na terenie miasta Kielce;
 2. Część II usługi będzie świadczona w dniu 27 -28.02.2014 roku na terenie miasta Kielce;
 3. Część III usługi będzie świadczona w dniu 06 -07.03.2014 roku na terenie miasta Kielce;
 4. Część IV usługi będzie świadczona w miesiącu marcu 2014 roku w Bałtowie (województwo świętokrzyskie) - dokładny termin zostanie podany przez Zamawiającego do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.
 5. Część V usługi będzie świadczona w miesiącu czerwcu 2014 roku na terenie miasta Kielce - dokładny termin zostanie podany przez Zamawiającego do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.
 6. Część VI usługi będzie świadczona w miesiącu wrześniu 2014 roku na terenie miasta Kielce - dokładny termin zostanie podany przez Zamawiającego do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach, w których zostaną zrealizowane poszczególne części zamówienia nie później jednak niż trzy dni przed terminem realizacji poszczególnych części.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 

Miejsce świadczenia usługi

Usługa będzie świadczona w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 25-033 Kielce lub innym miejscu na terenie miasta Kielce oraz w miejscowości Bałtów w województwie świętokrzyskim. W przypadku wyznaczenia na terenie miasta Kielce innego miejsca niż WDK w Kielcach, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie na co najmniej 5 dni roboczych przed świadczeniem usługi.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonaliśmy należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi cateringowe o wartości sumarycznej brutto co najmniej 10.000 zł.
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy.
 5. nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
 6. wobec których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

 

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 3 lutego 2014 roku o godz. 13.00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na usługę cateringową na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” NIE OTWIERAĆ PRZED 03.02.2014 godz. 13.00.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami.

 

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

 

Pliki do pobrania