Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na realizację usług szkoleniowych z zakresu ekonomii społecznej skierowanych do przedstawicieli władz samorządowych oraz ośrodków pomocy społecznej. Szkolenia realizowane będą w ramach projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” współfinansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

1.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dwóch usług szkoleniowych dla przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego oraz przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”. Projekt współfinansowany jest w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1. Opracowanie programu szkoleń w uzgodnieniu z Zamawiającym. Program szkoleń musi spełniać minimalne wymogi określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
  2. Opracowanie materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, tj. co najmniej prezentacji multimedialnej oraz skryptu dla uczestników szkolenia.
  3. Przeprowadzenie dwóch szkoleń dla przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego oraz przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Kod CPV

80000000 - 4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe;

 

 

2.Termin i miejsce wykonania zadania:

Usługi szkoleniowe będą realizowane w następujących terminach:

  1. Szkolenie z zakresu podstaw prawnych, organizowania oraz finansowania podmiotów ekonomii społecznej – w dniach 27-28.02.2014 r.
  2. Szkolenie z zakresu motywowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podejmowania działalności w ramach ekonomii społecznej, oraz promowania działalności wspomnianych podmiotów – w dniach 6-7.03.2014 r.

Szkolenie w dn. 27-28.02.2014 r. realizowane będzie w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce.

Szkolenie w dn. 6-7.03.2014 r. realizowane będzie w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce.

3.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie co najmniej 10 usług szkoleniowych w zakresie ekonomii społecznej o łącznej liczbie godzin szkoleniowych nie mniejszej niż 200.
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/wykładów/prelekcji z dziedziny ekonomii społecznej.
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).

 

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

4.Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 24 lutego 2014 roku o godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 24 lutego 2014 roku o godz. 14:30.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem:

„Oferta na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.02.2014 godz. 14.30.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

5.Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych ani wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

6.Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Pliki do pobrania