Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk ekonomii społecznej” na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego

Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk ekonomii społecznej”. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” współfinansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 

 

1.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania okładki, szaty graficznej, korekta, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk ekonomii społecznej” w ramach Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” w nakładzie 900 egzemplarzy w języku polskim oraz 100 egzemplarzy w języku niemieckim. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dokonania przekładu językowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 

Kod CPV

79970000-4 - Usługi publikacji;

79822000-2 - Usługi składu;

79822500-7 - Usługi projektów graficznych;

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane;

 

 

2.Termin i miejsce wykonania zadania:

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt okładki, szaty graficznej wraz z opracowaniem typograficznym publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk ekonomii społecznej” w terminie do 01.07.2014 r. Wykonanie korekty tekstu w zakresie stylistyki, ortografii, interpunkcji - w terminie 7 dni od dnia przekazania tekstu przez Zamawiającego. Wykonanie komputerowego składu, łamanie tekstu, przygotowanie publikacji do druku oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego - do dn. 01.09.2014 r.

3.Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu graficznym, korekcie, składzie oraz druku publikacji, o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy zł) każda.
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) oraz w projekcie umowy (Załącznik 3 do Zaproszenia).

 

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

5.Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 14 maja 2014 roku o godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 14 maja 2014 roku o godz. 14:30.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem:

„Oferta na druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk ekonomii społecznej” na potrzeby Projektu pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”

NIE OTWIERAĆ PRZED 14.05.2014 godz. 14.30.”

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

5.Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

6.Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Pliki do pobrania