Ekonomia Społeczna

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne

Aktualnie znajdujesz się na:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na produkcję i emisję reportażu na potrzeby Projektu
pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” realizowanego w ramach
Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na produkcję i emisję reportażu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” współfinansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

1.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest produkcja i emisja w telewizji o zasięgu regionalnym (telewizja naziemna albo telewizja kablowa dostępna w co najmniej 5 miastach powiatowych województwa świętokrzyskiego) reportażu dotyczącego Projektu „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością” współfinansowanego w ramach Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV
92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo;
92111210-7 - Produkcja filmów reklamowych;
92221000-6 - Usługi produkcji telewizyjnej;
92220000-9 - Usługi telewizyjne;

2.    Termin i miejsce wykonania zadania:
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi z zachowaniem następujących terminów:
1)    Wykonawca przedstawi Zamawiającemu trzy scenariusze reportażu w terminie do dn. 01.08.2014 r.
2)    W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedłożonych scenariuszy, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania uzgodnionych z Zamawiającym korekt w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag. W przypadku wniesienia kolejnych uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia lub pisemnego odniesienia się do przyczyn ich nieuwzględnienia w terminie do dn. 11.08.2014 r.
3)    Wykonawca zobowiązuje się do produkcji i dostarczenia do siedziby Zamawiającego reportażu w oparciu scenariusz wybrany przez Zamawiającego w terminie do dn. 01.09.2014 r.
4)    W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do materiału filmowego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania uzgodnionych z Zamawiającym korekt w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag. W przypadku wniesienia kolejnych uwag przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do ich uwzględnienia lub pisemnego odniesienia się do przyczyn ich nieuwzględnienia w terminie do dn. 15.09.2014 r.
5)    Rozpoczęcie emisji: w ciągu 2 dni kalendarzowych licząc od daty akceptacji materiału filmowego przez Zamawiającego;
6)    Okres i częstotliwość emisji: minimum trzy emisje w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, nie dłużej niż do dnia 29.09.2014 r; z zastrzeżeniem, że emisja musi się odbyć w godzinach od 9.00 do 22.00 czasu antenowego


3.    Oferty częściowe i wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


4.    Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2)    posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – wyprodukowali co najmniej 2 filmy o charakterze informacyjnym, reklamowym lub reportaże o wartości co najmniej 10.000,00 zł brutto każdy.
3)    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zaproszenia) oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 3 do Zaproszenia).

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

5.    Termin i miejsce składania ofert
Termin składania ofert upływa w dn. 23 lipca 2014 roku o godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dn. 23 lipca 2014 roku o godz. 14:30.
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia na adres:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,
al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.
z dopiskiem:
„Oferta na produkcję i emisję reportażu na potrzeby Projektu
pn. „Ekonomia społeczna – rozwój z przyszłością”
NIE OTWIERAĆ PRZED 23.07.2014 godz. 14.30.”
Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.


6.    Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert
Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.


7.    Kryteria oceny ofert
Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Pliki do pobrania